Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία μιας επιχείρησης είναι ο προγραμματισμός του χρηματοοικονομικού της σχεδίου. Αποκτά σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κερδοφορία της όταν γίνεται με υπευθυνότητα και γνώση.

Κατανοώντας την πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων, παράλληλα με τη βούληση και διάθεση συνεργασίας, επιλέγουμε αξιόπιστες λύσεις για την επιχείρησή σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Αποφάσεις επενδύσεων

  • αξιολόγηση επενδύσεων/χρηματοδοτήσεων
  • αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων

Χρηματοοικονομική διοίκηση

  •  Προϋπολογισμοί
  •  Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
  •  Ταμειακές ροές
  •  Οικονομοτεχνικές μελέτες