Άρθρα  Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται

Άρθρα  Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται

Σύνταξη-επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Σχετικές αποφάσεις:

Στις 16.2.2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 453) η Υ.Α. 17730/13.02.2017 με την οποία ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών από τους υπόχρεους αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (βάσει της παρ. 5 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016).

Στις 27.4.2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 1445) η Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017 με την οποία καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρώτοι υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (υπόχρεοι σε POS), οι προθεσμίες συμμόρφωσής τους και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους παραβάτες (βάσει της παρ. 3 του άρθ. 65 του ν. 4446/2016).

Στις 27.7.2017 (ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για τους πρώτους κατά σειρά υπόχρεους), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κοινοποίησε την εγκύκλιο 83942/27.7.2017 με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017

Στις 21.8.2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 2881) η Κ.Υ.Α. 86437/3.8.2017 με την οποία αντικαταστάθηκαν δύο εδάφια της Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017.

Στις 9.11.2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 3944) η Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 με την οποία προστέθηκαν στην Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017, οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών που τηρούνται στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010.

Στις 11.12.2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 4309) η Κ.Υ.Α. 133473/11.12.2017 με την οποία προστέθηκαν στην Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017, νέοι Κ.Α.Δ. υπόχρεων αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (υπόχρεοι σε POS)  ορίστηκαν οι προθεσμίες συμμόρφωσής τους και τροποποιήθηκε η διαδικασία δήλωσης των Επαγγελματικών Λογαριασμών.

 

Σταχυολογώντας τις ανωτέρω αποφάσεις έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Υπόχρεοι σε POS

Υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έναν από τους παρακάτω Κ.Α.Δ. και συναλλάσσονται με ιδιώτες.

Δεν υποχρεούνται σε αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (δεν υποχρεούνται δηλαδή στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων POS ή λοιπών συσκευών, μεθόδων ή εφαρμογών) οι επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές, εταιρείες) που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες αλλά συναλλάσσονται αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν διαθέτουν έναν από τους εν λόγω Κ.Α.Δ.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έναν ή περισσότερους Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα, υποχρεούνται σε αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα ακόμη κι αν οι δραστηριότητες αυτές είναι δηλωμένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δευτερεύουσες.

Σημείωση: Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται με μπλε χρώμα, οι Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 133473/2017 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 4309) στις 11.12.2017

Το σύνολο των υπόχρεων (μετά την προσθήκη των Κ.Α.Δ. από την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 133473/2017) είναι:

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.12 Επισκευή μηχανημάτων
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου
35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90 Άλλα καταλύματα
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
71.11 Δραστηριότητες  αρχιτεκτόνων
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
75.00 Κτηνιατρικές  δραστηριότητες
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.30 Δραστηριότητες έρευνας
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
86.10 Νοσοκομειακές  δραστηριότητες
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23 Δραστηριότητες  άσκησης  οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11 Επισκευή  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και περιφερειακού εξοπλισμού
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

 

 

Δείτε και τις παρακάτω αναρτήσεις που σχετίζονται με τους υπόχρεους:

 

Αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές πληρωμής με κάρτα

Αποδεκτές είναι όλες οι διαθέσιμες συσκευές όπως ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS, μέθοδοι και εφαρμογές  όπως Virtual POS, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς αυτή. Οι υπόχρεοι οφείλουν να αποδέχονται κάρτες Visa, Master Card, Maestro, Union Pay, ενώ προαιρετικά (δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική η αποδοχή τους) κάρτες Diners, Discover και American Express. Οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν.3862/2010 (A’ 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

Δείτε και μία ανάρτηση που σχετίζεται με την εγκατάσταση μηχανημάτων POS και των εναλλακτικών λύσεων:

Προθεσμίες συμμόρφωσης από τους υπόχρεους

Α. Για τους υπόχρεους που ορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. 45231/27.4.2017 (σ.σ. πρώτη ομάδα με μαύρο χρώμα στον παραπάνω πίνακα)

  1. I. Όσοι φορολογούμενοι από τις 4.2017 και μετά, διαθέτουν έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα από τις 27.7.2017 και μετά. 
  2. II. Όσοι φορολογούμενοι έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από τις 6.2017 έως τις 27.7.2017 και διαθέτουν έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα από τις 27.8.2017 και μετά.

III. Όσοι φορολογούμενοι έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 28.7.2017 και μετά και διαθέτουν έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. ή έχουν ήδη ενεργή δραστηριότητα (χωρίς να διαθέτουν έναν απ’ αυτούς) και έχουν προβεί από την ίδια ημερομηνία και μετά σε σχετική μεταβολή προσθέτοντας κάποιον από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα εντός μηνός από την έναρξη δραστηριότητάς τους ή από τη σχετική μεταβολή.

 

Β. Για τους υπόχρεους που ορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. 133473/11.12.2017 (σ.σ. δεύτερη ομάδα με μπλε χρώμα στον παραπάνω πίνακα)

  1. I. Όσοι φορολογούμενοι από τις 12.2017 και μετά, διαθέτουν έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα από τις 11.3.2018 και μετά. 
  2. II. Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από τις 2.2018 έως τις 11.3.2018 και διαθέτουν έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα από τις 11.4.2018 και μετά.

III. Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 11.3.2018 και μετά και διαθέτουν έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. ή έχουν ήδη ενεργή δραστηριότητα (χωρίς να διαθέτουν έναν απ’ αυτούς) και προβούν από την ίδια ημερομηνία και μετά σε σχετική μεταβολή προσθέτοντας κάποιον από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα εντός μηνός από την έναρξη δραστηριότητάς τους ή από τη σχετική μεταβολή.

Προσοχή: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, σε περίπτωση μεταβολής στο αντικείμενο της δραστηριότητας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή. Συνεπώς αν ένας φορολογούμενος που δεν διέθετε κανέναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. προσθέσει έναν απ’ αυτούς, τότε μέσα σε ένα μήνα από την προσθήκη υποχρεούται, αφενός μεν, να ενημερώσει τη φορολογική Διοίκηση για την εν λόγω αλλαγή (υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ), αφετέρου δε, να αποδέχεται μέσα πληρωμής με κάρτα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

 

Κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης

Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται εντός των οριζόμενων προθεσμιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και αφού ζητηθεί ακρόαση, κοινοποιείται στον παραβάτη.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους υπόχρεους, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους υπόχρεους που έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως
Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη τεχνικών αντικειμενικών δυσκολιών, τεκμηριωμένης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της σχετικής Κ.Υ.Α. από τους υπόχρεους, λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δείτε σχετικά και την παρακάτω ανάρτηση:

Οι τεχνικές δυσκολίες για την εγκατάσταση POS μηχανών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη  διενέργεια ελέγχων

 

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών από τους υπόχρεους σε POS

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016 και την Υ.Α. 17730/16.02.2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 453/16.2.2017) που εκδόθηκε βάσει της παρ. 5 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016, οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής:

α) αναρτώντας πινακίδα στο ταμείο, στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και

β) αναγράφοντας στην είσοδο του καταστήματος με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχονται όπως ενδεικτικά, VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, ή με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.